Технологийн зааварт орох мэдээлэлүүд

Технологийн зааварт орох мэдээлэлүүд

 

"БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ЗААВАР БОЛОВСРУУЛАХ,

ХЯНАЖ БАТАЛГААЖУУЛАХ, БҮРТГЭХ ЖУРАМ"-ын дагуу дараах хавсралт маягтын дагуу технологийн зааварт

орох мэдээллүүдийг багтаан технологийн зааврыг боловсруулна.

Загварыг эндээс Татах