Журам

Барилга, хот байгуулалтын Сайдын 2012 оны  11 дүгээр сарын 15-ны

өдрийн 49 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралт

“ БАРИЛГЫН  МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ”
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
 
1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Барилгын материалын үйлдвэрлэл эрхлэх, хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл /цаашид “тусгай зөвшөөрөл” гэх/ олгох, хугацааг сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох, гэрчилгээг нөхөн олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 
1.2.  Энэхүү журамд заасан суурь нөхцөл шаардлагыг хангасан аж ахуйн нэгж, байгууллагад энэ журмын хоёрдугаар хавсралтад заасан нөхцлөөр тусгай зөвшөөрөл олгоно. 
1.3. Тусгай зөвшөөрлийг Барилгын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний шийдвэрээр олгоно. 
 
Хоёр. Тусгай зөвшөөрөл олгоход шаардагдах 
         баримт бичгийг бүрдүүлж, ирүүлэх
 
2.1 Тусгай зөвшөөрөл шинээр авах, сунгуулахыг хүссэн аж ахуйн нэгж, байгууллага нь “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль”-ийн 11 дүгээр зүйлд зааснаас гадна энэхүү журмын нэгдүгээр хавсралтын дагуу холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлж, гэрээгээр үүрэг хүлээсэн Төрийн бус байгууллага/ Монголын барилгын материал үйлдвэрлэгчдийн  холбоо/-д  ирүүлнэ. 
2.2. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн аж ахуйн нэгж, байгууллага нь энэ журмын хоёрдугаар хавсралтад заасан тусгай зөвшөөрлийн суурь нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна
2.3. Тусгай зөвшөөрлийг шинээр хүссэн аж ахуйн нэгж, байгууллага нь өргөдөлд дараахь баримт бичгүүдийг хавсаргаж ирүүлнэ. Үүнд:
 2.3.1. Ахуйн нэгж, байгууллагын Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хувьд Гадаадын хөрөнгө оруулалтын газраас олгосон сертификатын хуулбар;
 2.3.2. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын сүүлийн улирлын санхүүгийн тайлан тэнцэл, аудитын дүгнэлтийн хамт; шинээр байгуулагдаж байгаа аж ахуйн нэгжийн хувьд зөвхөн эхлэлтийн баланс байна.
 2.3.3. Инженер, техникийн ажилтан нэг бүрийн диплом, гэрчилгээ, батламж, зөвлөх инженерийн гэрчилгээний хуулбар /тусгай дугаар бүхий нэрийн тэмдгийг дарж баталгаажуулсан байх/, мэргэшсэн инженерийн мэргэшлийн зэргийн гэрчилгээний хуулбар;
 2.3.4. Орон нутгийн аж ахуйн нэгж, байгууллага бол тухайн орон нутгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын тодорхойлолт.
 2.3.5.  Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн дагуу төлбөр төлсөн баримт;     
 2.4. Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах бол энэ журмын 2.3.1-2.3.3-д зааснаас гадна дараахь баримт бичгийг бүрдүүлсэн байна. Үүнд:
 2.4.1. Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулсан комиссын акт ;
 2.4.2 Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн дагуу төлбөр төлсөн баримт;
 2.5. Энэ журмын 2.3.1-2.3.3-т заасан баримт бичгийг нотариатаар батлагаажуулсан байна. 
 2.6. Машин механизм, тоног төхөөрөмж нь тухайн ажлыг гүйцэтгэхэд технологийн иж бүрдэл, тоо хэмжээ, ашиглалтын шаардлага хангасан байна. 
 2.7. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тусгай зөвшөөрлийн ажилбарыг хийж гүйцэтгэхэд шаардлагатай стандарт , норм, норматив баримт бичгийн иж бүрдэлтэй байна.
 2.8. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн аж ахуйн нэгж, байгууллагын бүрдүүлж ирүүлсэн баримт бичгийн үнэн зөв болохыг аж ахуйн нэгж, байгууллагын захирал /дарга/ гарын үсэг зурж, тэмдэг дарж баталгаажуулсан байна.
 
    Гурав. Өргөдөл хянан шийдвэрлэх ажиллагаа
 
3.1. Гэрээгээр үүрэг хүлээсэн Төрийн бус байгууллага / Монголын барилгын материал үйлдвэрлэгчдийн  холбоо / нь тусгай зөвшөөрөл хүссэн аж ахуйн нэгж, байгууллагын ирүүлсэн өргөдлийг нягтлан үзсэний үндсэн дээр хүлээн авсан өдрөөс хойш “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль”-ийн 12 дугаар зүйлд заасны дагуу ажлын 21 хоногийн дотор   “Тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлаар урьдчилсан дүгнэлт  гаргах Комисс” /цаашид “Комисс” гэх/-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлнэ.  
 3.2. Тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлаар урьчилсан  дүгнэлт гаргах Комиссын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх  үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, технологийн үйл ажиллагаатай газар дээр нь биечлэн танилцаж, үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүн нь стандартын шаардлагад нийцсэн эсэхийг тодорхойлох экспертийн багийг  гэрээгээр үүрэг хүлээсэн Төрийн бус байгууллага  
/ Монголын барилгын материал үйлдвэрлэгчдийн  холбоо /-аас томилж ажиллуулна. 
3.3. Комисс тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг хянан хэлэлцээд олгох эсэх талаар дүгнэлт гаргаж, гаргасан дүгнэлтээ тушаалын төслийн хамт Барилгын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнд танилцуулж шийдвэрлүүлнэ.
3.4. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг бичиж олгох, ажлыг барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага зохион байгуулна. 
 
Дөрөв. Тусгай зөвшөөрөл олгох 
 
4.1 Аж ахуйн нэгжид тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай” хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1-д заасан хугацаагаар олгоно. 
4.2. Тусгай зөвшөөрөл олгосон шийдвэр гарсан тохиолдолд Гэрээгээр үүрэг хүлээсэн Төрийн бус байгууллага / Мэргэжлийн холбоо/ тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй гэрээ байгуулна. 
 4.3. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн аж ахуйн нэгж, байгууллагын өргөдлийг Комисс хэлэлцээд тусгай зөвшөөрөл олгох боломжгүй гэсэн дүгнэлт гаргасан тохиолдолд “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль”-ийн 12 дугаар зүйлийн 12.2-д заасны дагуу бичгээр хариу өгнө. 
 4.4. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг хаяж үрэгдүүлсэн, хулгайд алдсан, үнэт цаасны хувьд  ашиглах боломжгүй гэмтээсэн зэргээс нөхөн олгох хүсэлт гаргасан тохиолдолд эдгээрийг нотлосон баримт бичгийг үндэслэн Комиссын  хуралдааны тэмдэглэлд тэмдэглэж,  олгоно  
                           
Тав. Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах
 
 5.1. Тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй байх хугацаа дуусахаас ажлын 30-аас доошгүй хоногийн өмнө тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь сунгуулах тухай хүсэлтээ гаргасан байна.
 5.2. Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах хүсэлтийг гаргахдаа дараахь шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
 5.2.1. Гэрээний үүргээ зохих ёсоор биелүүлсэн, гэрээний биелэлтийг хугацаанд нь дүгнүүлсэн, гэрчилгээнд тэмдэглэл хийлгэсэн байх;
 5.2.2.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь тайлан мэдээгээ гэрээнд заасан хугацаанд нь тогтмол ирүүлсэн байх;
 5.3.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь холбогдох байгууллагуудын дүгнэлтээр бүтээгдэхүүн нь стандарт, чанарын шаардлага хангасан, хэрэглэгчдээс санал гомдол гараагүй, гал, эрүүл ахуй, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдлын зөрчил дутагдалгүй, тухайн салбарт тогтвортой ажиллаж 3 ба түүнээс дээш удаа тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулсан тохиолдолд дараагийн удаад 5 ба түүнээс дээш жилээр сунгаж болно.
 
Зургаа. Тусгай зөвшөөрөл түдгэлзүүлэх, сэргээх
 
 6.1.Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, сэргээх асуудлыг Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлд заасны дагуу шийдвэрлэнэ. 
 
Долоо. Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох
 
7.1. Дор дурдсан нөхцөл байдал үүссэнийг нотлосон эрх бүхий байгууллагын санал, дүгнэлтийг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох асуудлыг шийдвэрлэнэ. Үүнд:
7.1.1.  “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль”-ийн 14 дүгээр зүйлд заасан тохиолдол бий болсон; 
 7.1.2.   “Барилгын тухай хууль”-ийн 14 дүгээр зүйлийн 14.5-д заасан нөхцөл байдал үүссэн; 
 7.1.3. Тусгай  зөвшөөрөл эзэмшигч нь гэрээгээр үүрэг хүлээсэн  төрийн бус байгууллагатай байгуулсан гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй; 
 7.2. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон шийдвэрийн талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлж, харъяалах татварын албанд “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль”-ийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2-д заасан хугацаанд бичгээр мэдэгдэнэ. 
 7.3. Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулж байх  явцад барилгын холбогдох норм, дүрэм, стандартыг зөрчсөн, технологийн алдаа гаргасны улмаас хүний амь нас, эрүүл мэнд, бусдын эд хөрөнгөд хохирол учруулсан тохиолдолд тухай аж ахуйн нэгж, байгууллагын тусгай зөвшөөрлийг  түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох, дахин олгох асуудлыг холбогдох хууль, тогтоомжийн хүрээнд ажлын Комиссын  хурлаар хэлэлцүүлнэ.
 
Найм. Бусад зүйл
 
8.1. “Барилгын тухай хууль”-ийн 14 дүгээр зүйлийн 14.11-д заасны дагуу Гэрээгээр үүрэг хүлээсэн Төрийн бус байгууллага / / Монголын барилгын материал үйлдвэрлэгчдийн  холбоо / нь тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдсон мэдээллийн санг бүрдүүлнэ. Тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдсон мэдээлэл олон нийтэд ил тод, нээлттэй байна.
8.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй гэрээ байгуулах, гэрээний биелэлтэд хяналт тавих, дүгнэх, тайлан мэдээ гаргах хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх эдгээрийн үр дүнг Барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад тайлагнах ажлыг Гэрээгээр үүрэг хүлээсэн Төрийн бус байгууллага /  Монголын барилгын материал үйлдвэрлэгчдийн  холбоо / хариуцна.
8.3. Гэрээгээр үүрэг хүлээсэн Төрийн бус байгууллага /  Монголын барилгын материал үйлдвэрлэгчдийн  холбоо / нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн талаарх мэдээллийг шинэчлэх, баяжуулах, холбогдох өөрчлөлтийг хийх, мэдээллийн сангийн тасралтгүй ажиллагаа, хадгалалт, хамгаалалт, мэдээллийн үнэн зөвийг хариуцаж, байгууллага, иргэдийг мэдээллээр хангаж ажиллана.
  8.4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн бүртгэл, мэдээллийн сан нь Төрийн болон орон нутгийн  өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 51 дүгээр зүйлийн  51.6-д заасан агуулгыг багтаасан байна.                       
  
Та үүнийг бүрэн эхээр нь ЭНД-ээс татаж авна уу