“БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АСУУДЛААР УРЬДЧИЛСАН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ”-ИЙН 03/21 ХУРАЛДААНЫ ДҮГНЭЛТ

 Мэдээний зураг
2021-04-27 13:03
"БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АСУУДЛААР УРЬДЧИЛСАН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ”-ИЙН 03/21 ХУРЛААР НИЙТ 8 ААН ОРСОН БӨГӨӨД ҮҮНЭЭС СУНГАХ-3, ШИНЭЭР-5 БУЮУ БҮГД ДЭМЖИГДСЭН ШИЙДВЭР ГАРЧЭЭ.
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ НЬ БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛААР БАТАЛГААЖДАГ БА ОДООГООР АЛБАЖИХ ШАТАНДАА ЯВЖ БАЙГАА БОЛНО.